Regulamin

Regulamin wypożyczeń sprzętu pływającego firmy STERNIK

1. Postanowienia ogólne regulaminu

 

1.1. Sprzęt turystyczny wypożyczany jest do okresowego użytkowania odpłatnie, wg. stawek objętych obowiązującym cennikiem wyłącznie osobom pełnoletnim. Osoby które nie ukończyły 18 lat muszą płynąć w kajaku pod opieką osoby pełnoletniej tj. opiekuna lub organizatora, która odpowiada za bezpieczeństwo osoby nieletniej.

 

1.2. Wypożyczenie kajaków następuje, po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu przez wypożyczającego zobowiązania. Organizator potwierdza odbiór sprzętu. STERNIK potwierdza odbiór sprzętu po dokonaniu przeglądu jego stanu technicznego.

 

1.3. Wypożyczający płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Stan jego zdrowia umożliwia udział w spływie, wypożyczający stosuje się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej, w szczególności:

– zakaz spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie;

– zakaz palenia podczas spływu, (dotyczy czasu przebywania w kajaku);

– zakaz przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom;

– obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych;

– nie stwarzania sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas   trwania spływu itd.

 

1.4. Przed spływem z góry pobieramy opłaty za wypożyczenie kajaków i transport za wszystkie dni.

 

1.5. Kajaki posiadają odpowiednia ilość kamizelek asekuracyjnych oraz wioseł.

 

1.6. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony sprzęt i ponosi koszty w razie uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu. Firma STERNIK może odmówić wydania sprzętu osobom nietrzeźwym lub z innych powodów nie gwarantujących poprawnego korzystania ze sprzętu.

 

1.7. Podczas korzystania z naszego sprzętu zabrania się:

-stania lub kucania w kajaku;

-skakania z kajaka do wody;

-siadania na dziobie, burcie, rufie;

-palenia papierosów podczas spływu kajakiem.

 

1.8. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci podczas organizowania spływu w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu. Prośba do uczestników – LEPIEJ POZOSTAWIĆ ŚMIECI W KAJAKU, ANIŻELI NA DNIE RZEKI. DBAJMY O ŚRODOWISKO NATURALNE.

 

1.9. Osoba wypożyczająca sprzęt pływający powinna stosować się do zaleceń właściciela wypożyczalni lub osoby przez niego uprawnionej oraz regulaminu wypożyczalni.

 

2. Wypożyczanie sprzętu.

 

2.1. Organizatorem spływu lub innej imprezy kajakowej jest osoba dokonująca rezerwacji sprzętu pływającego w firmie STERNIK.

 

2.2. Na uczestnictwo osób nieletnich Organizator powinien uzyskać pisemną zgodę ich opiekunów prawnych.

 

2.3. Organizator zobowiązany jest do poinformowania uczestników spływu/imprezy o wszystkich warunkach, na jakich odbywa się świadczenie usługi przez firmę STERNIK.

 

2.4. Organizator zobowiązany jest do upewnienia się, czy stan zdrowia płynących pozwala im na wzięcie udziału w imprezie a także przyjąć od nich oświadczenia o płynięciu na własną odpowiedzialność.

 

2.5. Organizator zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo powierzonego sprzętu.

 

2.6. Organizator spływu/imprezy powinien zapoznać się z przepisami prawa, wynikającymi z Rozporządzenia RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. 97.57.358), Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. 91.101.444) oraz Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 01.115.1229)

 

2.7. Istnieje możliwość łącznia grup co nie jest odstąpieniem od warunków umowy.

 

2.8. Firma STERNIK zastrzega sobie możliwość nieudostępniania sprzętu w terminie spływów zamkniętych. Terminy te, zostaną umieszczone odpowiednio wcześniej na stronie internetowej w zakładce aktualności.

 

3. Zapewniamy

 

3.1. Firma STERNIK oferuje:

– wypożyczenie kajaków z wiosłami (pagajami) oraz kamizelkami asekuracyjnymi;

– dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie;

– wypożyczenie przyczepy kajakowej.

 

4. Opłaty

 

4.1. Firma STERNIK ustala warunki umowy z Organizatorem spływu. Zmian w zakresie usług może również dokonać osoba upoważniona przez Organizatora. Zmiana terminów, wynikających z umowy możliwa jest po akceptacji ze strony firmy STERNIK.

 

4.2. Niniejszy regulamin jest obowiązujący dla firmy STERNIK po wniesieniu przez Organizatora opłaty lub zaliczki na poczet zamówionych usług oraz potwierdzeniu przez firmę STERNIK przyjęcia ich do realizacji lub po innym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

4.3. Zaliczka wynosi 30% kosztów wynikających z umowy i musi być wpłacona co najmniej 6 dni przed datą realizacji usług, chyba że przyjęto inne ustalenia. Zaliczka płatna jest gotówką. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.

 

4.4. W przypadku rezygnacji z realizacji umowy firma STERNIK zwróci zaliczkę w wysokości:

 

– 100% gdy rezygnacja zostanie spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz) i nastąpi telefonicznie minimum godzinę przed planowanym wypożyczeniem sprzętu;

– 100% gdy rezygnacja następuje w okresie powyżej 6 dni od daty wypożyczenia wynikającej z umowy;

– 50% przy rezygnacji w terminie 4 dni;

– 30% przy rezygnacji w terminie 2 dni;

– 0% gdy rezygnacja następuje w terminie krótszym niż 2 dni włącznie od daty wypożyczenia.

 

5. Odpowiedzialność

 

5.1. Firma STERNIK nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym – wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wynikające z ich działań, a w szczególności do pokrycia kosztów likwidacji ewentualnych szkód, w tym – uszkodzenia wypożyczonego sprzętu (CENNIK PONIŻEJ REGULAMINU).

 

5.2. Firma STERNIK nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków uczestników spływu/imprezy, utratę zdrowia lub ich śmierć.

 

5.3. Firma STERNIK może zorganizować transport sprzętu maksymalnie do 10-ciu dwuosobowych kajaków. Możliwe jest zwiększenie ilości sprzętu dla grupy pod warunkiem posiadania przez firmę STERNIK takich możliwości. Organizator może odebrać sprzęt transportem własnym. STERNIK w każdym przypadku będzie dążyć do pełnej realizacji zamówionych usług.

 

5.4. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie. W wypadku niemożności porozumienia, stronom przysługuje odwołanie do Sadu Rejonowego właściwego dla siedziby firmy STERNIK.

 

5.5. Rezerwacja i/lub wypożyczenie sprzętu lub innych usług w firmie STERNIK jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego REGULAMINU.

Cennik za uszkodzenie sprzętu według regulaminu.

NAZWA CENA
KAJAK AUGUST 1500,- / SZT.
KAJAK VISTA 3000,- / SZT.
DODATKOWE SIEDZISKO DLA DZIECKA 220,- / SZT.
KAPOK 100,- / SZT.
WIOSŁO 100,- / SZT.
WOREK WODOSZCZELNY / BECZKA WODOSZCZELNA 60,- / SZT.
RZUTKA 100,- / SZT.